Integritetspolicy

Omar Berger AB:s Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

 1. Omar Berger AB, 556910–4440 (bolaget), bedriver juridisk rådgivning, och med den sammanhängande annan rådgivning (såsom ekonomisk rådgivning) och tillgångsförvaltning. I den samlar bolaget in och använder, dvs. behandlar, personuppgifter.
 2. Bolaget behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten.
 3. Med ”personuppgifter” avses alla uppgifter som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en fysisk person som är i livet.
 4. Bolaget behandlar personuppgifter vid kommunikation med andra, i samband med utförandet av juristarbete, och för att efterkomma andra tvingande åligganden, och med dessa syften sammanhängande syften.
 5. Denna policy redogör i huvudsakliga drag för vilka personuppgifter som samlas in, vilka ändamål personuppgifterna behandlas, hur vi skyddar personuppgifter, och hur rättigheter avseende personuppgifter kan tillvaratas.

Personuppgiftsbehandling

 1. Bolaget behandlar personuppgifter i samband med att vi utför juristarbete och sammanhängande administrativt och annat arbete.
 2. De personuppgifter som kan behandlas är namn, personnummer (och svenska eller utländska motsvarigheter), titel, kontaktuppgifter, faktureringsuppgifter och annan information som klient, klients företrädare, motparter, motparters företrädare eller andra förser oss med eller som vi söker upp.
 3. De uppgifter som sådana personer lämnar till bolaget kan kompletteras med uppgifter som bolaget hämtar från andra källor som exempelvis åtkomliga webbsidor, allmänt tillgängliga databaser eller betaldatabaser.
 4. Insamling av personuppgifter är ett nödvändigt led i obligatoriska kontroller som genomförs i bolagets verksamhet. Personer är inte skyldiga att lämna personuppgifter till byrån även om det kan föra med sig konsekvenser för personen. Exempelvis kan en klient inte förutsätta att byråns jävs- och andra kontroller kan fullföljas. Kontroller som är nödvändiga förutsättningar vid genomförande av juristuppdrag.

Ändamål och laglig grund för personuppgiftsbehandling

 1. Bolaget behandlar personuppgifter bara om det finns en laglig grund för behandlingen.
 2. Bolaget behandlar personuppgifter för att utföra och administrera juristuppdrag, obligatoriska klientkontroller, jävskontroller, penningtvättkontroller och andra kontroller i juristverksamheten och för redovisnings- och faktureringsändamål. Behandlingen grundar sig på vår skyldighet att fullgöra juristuppdrag samt bolagets berättigade intresse av att kunna utföra juristuppdrag på bästa sätt utifrån de lagar och regler som reglerar juristverksamhet, bl.a.. och regler som härleds ur detta lagrum, särskilt gäller det för att fullgöra de förpliktelser som åligger bolaget främst till förmån för juristbolagets klienter.
 3. Behandling av personuppgifter sker även för att fullgöra andra rättsliga förpliktelser som bolaget har som följer av dess verksamhet, exempelvis förpliktelser enligt lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) eller bokföringslagen (1999:1075).
 4. Personuppgifter som tillhör kontaktpersoner vid juridiska personer behandlas på grundval av juristbolagets berättigade intresse att fullgöra vad som åligger bolaget i juristverksamheten.
 5. Vänligen notera att personuppgifter också kan användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering.
 6. Personuppgifter som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av bolagets berättigade intresse av att utveckla juristverksamheten och på bästa sätt tillvarata juristbolagets klienters rätt.
 7. De personuppgifter som bolaget behandlar vid kommunikation och för att hålla efter register sker med stöd av vårt berättigade intresse att underhålla och förbättra verksamheten administrativt och operativt.

Överföring av personuppgifter

 1. Personuppgifter kommer inte att lämnas till andra än:
  • när det inom verksamheten är motiverat för att tillvarata klienters rättigheter,
  • när det är nödvändigt för att bolaget ska kunna fullgöra andra lagstadgade skyldigheter eller efterkomna tvingande beslut.
  • när bolaget anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag, i huvudsak för att hålla iordning, uppdatera och stödja juristbolagets elektroniska och analoga system för bl.a. dokumenthantering, bokföring och arkivering.
 2. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till bland andra domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud som led i fullföljande av uppdrag och verksamheten i övrigt.
 3. Om personuppgifter kan komma att överföras till ett land utanför EU/EES så sker det i enlighet med gällande lagstiftning på dataskyddsområdet. Då ska landet ifråga ha en adekvat skyddsnivå eller så ska det finnas tillräckliga skyddsåtgärder som innebär att överföringen är lagenlig, exempelvis genom användning av s.k. standardavtalsklausuler.
 4. Standardavtalsklausulerna återfinns via länken http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32010D0087.

Säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter

 1. Bolaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot otillbörlig åtkomst och från utlämnande, förändring eller förstörelse. bolaget ser regelbundet och löpande över sina säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att organisation och system är säkra och skyddade.
 2. Om bolaget anlitar en utomstående leverantör till stöd för verksamheten så vidtar bolaget alla rimliga åtgärder för att säkerställa att leverantören tillämpar tillräckliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och endast behandlar personuppgifter på det sätt som bolaget godkänt och som godtas av tillämpliga regler.

Rättigheter vad gäller juristbolagets personuppgiftsbehandling

 1. En person kan begära information från bolaget om användningen av dennes personuppgifter.
 2. Efter en sådan begäran kommer bolaget att rätta eller radera uppgifter som är felaktiga, eller annars att begränsa behandlingen av personens personuppgifter så långt som reglerna tillåter.
 3. En person har också rätt att, i vissa fall, få del av personuppgifter i ett maskinläsbart format eller att få uppgifterna överförda till en tredje part om det är tekniskt möjligt.
 4. En person har vidare rätt att, i vissa fall, invända mot bolagets behandling av personens personuppgifter.

Kontakt

Den som vill kontakta bolaget om dess personuppgiftsbehandling hänvisas till följande postadress m.m.:

Omar Berger AB

Att: Omar Berger

Box 4059

102 61 Stockholm

Telefon: +46 70 829 97 70

Fax: 08-640 04 20 och 0708-29 97 71

omar@omarberger.com