Omar Berger AB - Allmänna villkor för tjänster och rådgivning

Inledande bestämmelser

 1. Dessa allmänna villkor gäller för de tjänster och den rådgivning (Uppdraget) som Omar Berger AB (556910-4440) (Byrån) ska ge och ger till uppdragsgivare och andra mottagare av tjänsterna och rådgivningen, samt andra avtalsparter (Klienten eller Klienterna).
 2. Avvikelser från dessa allmänna villkor ska avtalas skriftligen.
 3. Byrån är avtalspart i Uppdraget, inte någon annan juridisk eller fysisk person som Byrån har anknytning till såsom dess ägare, företrädare, anställda eller konsulter (Byråanknutna Personer). Byrån och ingen annan ansvarar för Uppdraget, dvs. om ingen annan har ansvar till följd av tvingande lag. Likväl ska dessa allmänna villkor och eventuell uppdragsbekräftelse gälla till förmån för Byråanknutna Personer om ansvar för sådana aktualiseras.
 4. Byrån kan inte hållas ansvarig för skada som uppkommer till följd av att Byrån och Byråanknutna Personer efterkommer tvingande lag.

Uppdraget och Byråns ansvar

 1. Klienten har ansvaret för att tydliggöra Uppdraget skriftligen.
 2. Byrån kan vara förhindrad att företräda en part om det föreligger någon intressekonflikt. Klienten har därför en skyldighet att tillhandahålla den information som Byrån efterfrågar och annan nödvändig information snarast så att Byrån kan reda ut om någon intressekonflikt föreligger.
 3. Byråns juridiska tjänster omfattar endast rådgivning avseende svensk rätt.
 4. Om vi anlitar eller arbetar tillsammans med andra rådgivare (eller fackmän) ska de i alla avseenden anses vara oberoende av oss. Vi ansvarar således inte för andra rådgivare, vare sig för de tjänster eller råd de tillhandahåller, för valet av dem eller för att vi rekommenderat dem. Detta gäller oavsett om rådgivaren rapporterar till oss eller till er. Om ni uppdrar åt oss att för er räkning anlita andra rådgivare, innefattar det, såvida ni inte meddelar oss annat, också en befogenhet för oss att acceptera sådana rådgivares ansvarsbegränsningar. Vi ansvarar inte för arvoden och kostnader som andra rådgivare (eller fackmän) debiterar.
 5. Om Byråns tillsammans med en eller flera andra rådgivare (eller fackmän) skulle vara ansvariga för en skada som drabbat er, ska vårt ansvar för skadan begränsas till den andel av skadan som motsvarar vårt arvodes andel av arvodet till alla rådgivare (och oavsett om de andra rådgivarna har exkluderat eller begränsat sitt ansvar eller skulle vara oförmögna att betala sin del av kravet).
 6. Om vi tillsammans med en eller flera andra rådgivare (eller fackmän) skulle vara solidariskt ansvariga för en skada som drabbat er och någon av de andra rådgivarnas ansvar i förhållande till er är mer begränsat än vårt, ska vårt ansvar reduceras med det belopp som vi annars hade kunnat återfå av den andre rådgivaren om dennes ansvar inte hade begränsats (och oavsett om rådgivaren skulle ha haft förmåga att betala beloppet till oss eller inte).

Sekretess och insiderfrågor

 1. Byrån iakttar sekretess i den mån Klienten skriftligen begär det (och Byrån skriftligen har bekräftat begäran), och vi inte åläggs enligt lag att lämna ut informationen ifråga utan rätt att vägra.
 2. Om Uppdraget skulle medföra skyldighet att föra en insiderförteckning eller motsvarande har Klienten ansvar för att begära det av Byrån.
 3. Om vi fört en insiderförteckning kan denna på er begäran överlämnas till er så snart som möjligt, om begäran framställs senast inom fem år och en dag från det att förteckningen upprättades eller daterades. Det åligger er att hålla förteckningen konfidentiell och att endast använda den för att uppfylla era förpliktelser enligt lag.

Elektronisk kommunikation

 1. Om ni inte begär att vi ska kommunicera på annat sätt kommer vår kommunikation med er och andra aktörer i ett uppdrag att i hög grad ske genom e-post eller internet. Elektronisk kommunikation har risker från säkerhets- och sekretessynpunkt. Vidare finns risk för att filter, brandväggar och andra säkerhetsanordningar filtrerar bort legitima mejl. Med hänsyn till de risker som finns med elektronisk kommunikation åtar sig Byrån inget ansvar för sådana risker.

Immateriella rättigheter

 1. Immateriella rättigheter till Byråns arbetsresultat tillhör Byrån, men Klienterna har rätt att använda resultaten för gemensamt åsyftade ändamål. Om inte annat särskilt avtalats, får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genererats av oss ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

Arvoden och annan ersättning

 1. Byrån debiterar skäligt arvode som vanligen utgår ifrån skäliga timtaxor och skälig tidsåtgång. Debiteringen faktureras som utgångspunkt löpande med 15 dagars förfallotid. Sedvanlig dröjsmålsränta löper från förfallodagen. Upplysningsvis kan Byrån efter förfallodagen välja att överlåta eller på annat sätt förfoga över förfallna fakturor utan ytterligare förvarning.
 2. Byrån debiterar skälig ersättning för tidsspillan.
 3. Därutöver kan vissa kostnader och utlägg debiteras, bland annat för bud, resor, andra rådgivare, registreringsavgifter, avgifter för databassökningar, konferensrum, särskilt inhyrd personal, catering, telefonkonferenser, översättnings- och tolktjänst, delgivning samt osedvanlig eller omfattande reproduktion av dokument.

Fakturering och betalning

 1. Vi kan komma att begära förskott på vårt arvode och våra kostnader. Det slutliga totala beloppet för utförda tjänster och kostnader kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet om inget annat har avtalats skriftligen.
 2. Vi kan komma att faktura arvode ”à conto”, som i så fall ska slutredovisas senare.
 3. I domstolsprocesser och skiljeförfaranden kan den förlorande parten åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive ombudsarvoden). Det är dock sällsynt att den vinnande partens samtliga rättegångskostnader är ersättningsbara. Oavsett om ni är vinnande eller förlorande part måste ni erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft i samband med att vi företrätt er i en domstolsprocess, ett skiljeförfarande eller i övrigt.
 4. Om vårt arvode och våra kostnader ska finansieras genom att ni tar i anspråk en rättsskyddsförsäkring måste ni fortfarande erlägga betalning för arvodet och kostnaderna till den del de överstiger vad som betalas ur försäkringen i rätt tid.

Upphörande av uppdrag

 1. Klienten kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att begära att vi frånträder uppdraget. Klienten måste emellertid erlägga betalning för de tjänster som vi har utfört och för de kostnader vi haft före det att uppdraget upphörde.
 2. Om Byrån frånträder uppdraget måste ni erlägga betalning för de tjänster och råd vi tillhandahållit och för de kostnader vi haft före frånträdandet.

Krav

 1. Om ett krav har sin grund i en myndighets eller annan tredje mans krav mot Klienten, ska Byrån, försäkringsgivare och andra närstående till Byrån med intresse i saken ha rätt och ges tillfälle att bemöta, reglera och förlika kravet för er räkning till den del som kravet angår Byrån. Om ni bemöter, reglerar, förlikar eller på annat sätt vidtar någon åtgärd avseende ett sådant krav utan Byråns samtycke, ska vi inte ha något ansvar för kravet.
 2. Om Byrån eller dess försäkringsgivare utbetalar ersättning till följd av Klientens krav ska Klienten, som villkor för utbetalningen, till Byrån eller dess försäkringsgivare överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse.

Ansvarsbegränsningar

 1. Byråns ansvar för skada som ni vållats till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från Byråns sida är begränsat till 10 basbelopp. Annan ansvarsbegränsning kan medges om Byrån kan erhålla försäkringsskydd på Klientens bekostnad som täcker skada upp till en högre ansvarsbegränsning.
 2. Vårt ansvar för skada ska reduceras med belopp som ni kan erhålla enligt försäkring som ni har tecknat eller som ni annars omfattas av eller som följer av ett avtal eller en skadeslöshetsförbindelse som ni ingått eller är förmånstagare.
 3. Byrån ansvarar inte för skada som uppkommer genom att ni använt våra arbetsresultat eller råd i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket det gavs. Byrån ansvarar inte heller för skada som drabbat tredje man genom att ni använt er av våra arbetsresultat eller råd.
 4. Byrån ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande eller givandet av våra tjänster och råd.
 5. Om Byrån, på er begäran, skriftligen medger att en utomstående person får förlita sig på våra arbetsresultat eller råd ska detta inte medföra att vårt ansvar ökar eller påverkas i övrigt. Vi kan hållas ansvariga i förhållande till en sådan utomstående person endast i samma utsträckning som vi skulle ha kunnat hållas ansvariga gentemot er. Belopp som vi kan komma att vara skyldiga att utge till en sådan utomstående person, ska i motsvarande mån reducera vårt ansvar i förhållande till er och tvärtom. Något klientförhållande mellan oss och den utomstående personen uppkommer inte. Vad som sagts i det föregående gäller även i de fall vi på er begäran ställer ut intyg, utlåtande, ”legal opinion” eller liknande till en utomstående person.

Ansvarsförsäkring

 1. Byrån har ansvarsförsäkring avseende verksamheten.

Arkivering m.m.

 1. Under och efter ett Uppdrag kan Bolaget samla och arkivera (hos oss eller hos tredje man, i pappers- och/eller elektronisk form) handlingar och arbetsresultat. Handlingarna och arbetsresultaten kommer att arkiveras under den period som enligt vår uppfattning är påkallad, dock aldrig under kortare tid än den som krävs enligt lag.
 2. Byrån kan inte tillmötesgå en begäran om att återställa eller förstöra en handling eller ett arbetsresultat om begäran strider mot lag eller vad som är praktiskt möjligt med rimliga resurser på Byråns och/eller Klientens bekostnad.

Tillämplig lag och tvistelösning

 1. Svensk rätt ska tillämpas på Uppdrag och dessa allmänna villkor.
 2. Tvister avseende Uppdrag och dessa allmänna villkor ska lösas i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte tvingande lag föreskriver ett annat forum.
 3. Oavsett vad som sägs i punkt 36 så har vi rätt att väcka talan angående förfallna fordringar i domstolar som har jurisdiktion över er eller någon av era tillgångar.
 4. En part ska inte vara förhindrad att röja sekretessbelagd information för att vidmakthålla eller tillvarata sin rätt i förhållande till den andra parten eller om parten är skyldig att röja informationen enligt lag eller andra tillämpliga tvingade regler.

 

Ring gärna om du vill diskutera vilka råd du behöver, i dessa eller andra frågor.

Utländsk rätt och internationella förhållanden

Om ditt ärende gäller utländsk rätt och internationella förhållanden så kan ärendet hanteras i samarbete med kvalificerade utländska advokater.