Affärsjuridik

I första hand ger vi affärsjuridiska råd om svensk rätt. Det kan gälla upprättande av avtal och annan dokumentation, granskning av handlingar och omständigheter, analys, samt att vara ert ombud i kontakter med motparter, myndigheter och domstolar.
Våra affärsjuridiska uppdrag kan exempelvis röra följande frågor:

Aktiemarknad

 • Bolagsstyrning
 • Börsintroduktioner
 • Kapitalanskaffningar
 • Offentliga erbjudanden

Arbetsrätt

 • Anställningsavtal
 • LAS-förhandlingar
 • VD-anställningar

Associationsrätt (särskilt bolagsrätt)

 • Ansvarsfrågor
 • Bildande
 • Emissioner m.m.
 • Konkurs
 • Konvertibler
 • Likvidation
 • Låneförbudsfrågor
 • Styrelsefrågor
 • Stämmor
 • Utdelningsfrågor
 • Värdeöverföringar

Avtalsrätt

 • Förlagsavtal
 • Förvaltningsavtal
 • Incitamentsprogram
 • Licensavtal
 • Ägaravtal
 • Överlåtelseavtal

Finansieringar

 • Krediter
 • Obligationer
 • Syndikeringar
 • Terminslån (traditionella lån)

Kommersiell fastighetsrätt

 • Fastighetsöverlåtelser
 • Förvaltningsavtal
 • Nyttjanderätter

Obestånd

 • Brutna lånevillkor
 • Frivillig realisation av tillgångar
 • Konkurs
 • Krav på betalning
 • Omstruktureringar
 • Pantrealisation
 • Rekonstruktioner

Placeringar, garantier, valuta- och räntesäkringar

 • Derivat
 • Obligationer
 • Privata och publika värdepappersinvesteringar
 • Swappar

Skatterätt

 • Företrädaransvar
 • Koncernbeskattning
 • Kupongskatt
 • Processer mot skatteverket
 • Punktskatter
 • S.k. lånesnurra / internräntor
 • Skatteflykt
 • Stämpelskatter
 • Utdelningsfrågor

Säkerheter och sakrätt

 • Borgensförbindelser
 • Kommission, konsignation m.m.
 • Lösöresköp
 • Pantsättningar
 • Sale and lease back

Tvistelösning och andra processer

 • Domstolsprocess i allmän domstol och förvaltningsdomstol
 • Medling
 • Skiljeförfarande

Upphandling

 • Anbud
 • Överprövningar

Överlåtelser

 • Fordringar och lån
 • Hela och delar av bolag och andra företag
 • Immateriella och andra rättigheter
 • Övriga tillgångsslag

Ring gärna om du vill diskutera vilka råd du behöver, i dessa eller andra frågor.

Utländsk rätt och internationella förhållanden

Om ditt ärende gäller utländsk rätt och internationella förhållanden så kan ärendet hanteras i samarbete med kvalificerade utländska advokater.

Omar Berger AB

Juristverksamheten bedrivs på Södermalm i Stockholm.

Vi gör vårt yttersta för att tillvarata din rätt.

Uthyrning

Vi har lokaler att hyra ut { text krävs }

© 2023 Omar Berger All Rights Reserved.

Integritetspolicy